Freelancer: prieyankaa
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

small variation in the main logo

The bulb icon incorporated in the main logo, similar to the existing one.

Bài tham dự cuộc thi #29 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
Bài tham dự #29

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.