Freelancer: Erathic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

CLOAKED

Fine tuning and firsts 2 products variants, tell me if you want me to push it, so i can move to the others icons, thanks !

Bài tham dự cuộc thi #46 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
Bài tham dự #46

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.