Freelancer: b3ast61
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

FLYER

Hi, here is my idea for the FLYER. it's print-ready. I hope I understood correctly what you wanted. Feel free to leave feedback, it helps a lot. Thanks!

Bài tham dự cuộc thi #3 cho 2 pages A5 size Referral Program Flyer
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.