Freelancer: Tarekabdelrazik
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Numbing spray_update

Hi, this my update, the ratio 9:16 and I will add the ratio 4:5 as well, please check and let me know your feedback, thanks! link ===> https://drive.google.com/file/d/1LTWOEOQXnMqTyE-EOH3DXMNb5bDYIXCb/view?usp=share_link

Bài tham dự cuộc thi #51 cho                         Paid Social Ad Video Editing Contest - Winners Gets $350 & Ongoing Work With Us
Bài tham dự #51

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.