Freelancer: riosalado1
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

my sketchs

here are some of my fast sketch drawings , hope you like them , and sorry for the low quality its screenshots cause Im currently away from home , and I dont have the drawings


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      58
                     cho                       Pencil Sketch
Bài tham dự #58

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.