Freelancer: amberin1212
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

pencil sketch

I have uploaded a step-by-step hand drawn image that I had previously drawn for my client. I'm adding in a few different drawings I've already drawn. I can stage it any way you want.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      85
                     cho                       Pencil Sketch
Bài tham dự #85

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.