Freelancer: AlonNavarro
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

piano improv

hello, i've recorded this little demo, i hope you like it! https://drive.google.com/file/d/15I1zQzy_b_TfJ0dhUIARe4z6LJah5qCm/view?usp=sharing


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    16
                   cho                     piano composition
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.