Freelancer: felipebrant
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Piano Composition - Felipe Brant

Hi, here's my entry. Please tell me what did you think. Any changes, you can ask me. https://drive.google.com/file/d/1gL4lRCNJZ0uVMVQQ5ENPnHrYrch8WX1k/view?usp=sharing


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    17
                   cho                     piano composition
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.