Freelancer: CasteloGD
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Proposal

Full red #4, perspective on the elements of the icon, gradientas and metallic effects, full name added next to the 4icon to create an horizontal version of the logo.

Bài tham dự cuộc thi #54 cho                         ★ 4Play Racing Logo Needs Professional Help ★
Bài tham dự #54

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.