Freelancer: ZILLAT13
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

i can do this.

I can make a song like this. if you want it message me about it. https://youtu.be/FpZ4eDnD3DA?si=pNlEuCcSwUngI1m_ https://drive.google.com/file/d/1l_kiDWaWPCGfNUXB6mPYiTmgAY_IY2ad/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1l_kiDWaWPCGfNUXB6mPYiTmgAY_IY2ad/view?usp=sharing

Bài tham dự cuộc thi #1 cho                         Podcast introduction
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.