Freelancer: elizabethabra80
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Hope you like this logo. I have few more with different fonts. Just let me know what type of font you want cursive or curly or corporate.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      210
                     cho                       QUEEN SALTY LOGO
Bài tham dự #210

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.