Freelancer: elizabethabra80
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

There are two logos here with different fonts . Please let me know which one you likes. The one with line inside q or the other


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      211
                     cho                       QUEEN SALTY LOGO
Bài tham dự #211

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.