Freelancer: graphicsbybora
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

VC logo 55

revision: the black background under the key and the house is removed to emphasize details. key remains in golden color


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1111
                   cho                     revamp my logo and more
Bài tham dự #1111

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.