Freelancer: graphicsbybora
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

VC logo 56

revision: the black background under the key and the house is removed to emphasize details. key becomes black


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1112
                   cho                     revamp my logo and more
Bài tham dự #1112

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.