Freelancer: urmi30
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

T shirt design

If you need any changes or modification than please let me know. Design available in 100% editable and ( AI + JPG + EPS + PDF + PNG ) with transparent background. kindly massage me if you need to change anything on this design.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    97
                   cho                     t shirt logo + mock up
Bài tham dự #97

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.