Freelancer: martinangelooo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

QA Engineer

I have knowledge of Manual Testing for both Web apps, and mobile apps. I also have knowledge of using Cypress, Reflect, and Kobiton tools for Automation Testing.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      4
                     cho                       testing the feature
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.