Freelancer: farhanatasneem7
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

testing the software

I am a manual tester with 4 years. Please share the project details to discuss further. Thank you.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      5
                     cho                       testing the feature
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.