Freelancer: s4bit
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

I have created the code as per your requirements

The input data is currently getting inside the javascript and can be changed into an html text input element if required. jsfiddle link: http://jsfiddle.net/0wqu2k15/2/

Bài tham dự cuộc thi #11 cho                         Using plain javascript, enhance this jsfiddle snippet
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.