Freelancer: hesham3la2
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Better performance

I used cloneNode method to enhance performance if there is large set of data here is mine: https://jsfiddle.net/hesham3la2/tr10z7vm/5/

Bài tham dự cuộc thi #18 cho                         Using plain javascript, enhance this jsfiddle snippet
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.