Freelancer: janevskanikolina
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

third revision

This is my third revision, anything you would wish changed, feel free to tell me :) https://www.youtube.com/watch?v=bgwtmEUlS4A&feature=youtu.be

Bài tham dự cuộc thi #24 cho video editting
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.