Freelancer: Retromake
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Marokko 2018

https://www.youtube.com/watch?v=vDx8s4gqAXE This is a version with more clips, different cuts and another piece of music to create ambience.

Bài tham dự cuộc thi #25 cho video editting
Bài tham dự #25

Bảng thông báo công khai

  • Retromake
    Retromake
    • cách đây 3 tháng

    Hi! What should I improve to get 5 stars? I'm open to any changes.

    • cách đây 3 tháng