Freelancer: johancorrea
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

JMD

Here is my design submission which I hope will become your new logo. If you have any feedback that would be great..

Bài tham dự cuộc thi #135 cho Design a Logo for JMD / JM Distribution
Bài tham dự #135

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.