Freelancer: johancorrea
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

JMD

Here is my design submission which I hope will become your new logo. If you have any feedback that would be great..

Bài tham dự cuộc thi #137 cho Design a Logo for JMD / JM Distribution
Bài tham dự #137

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.