Freelancer: tcyash
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

#4

In this one i have placed the logo in the center. I hope it you like it! Let me know if you want it in any other place.

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Design an Homepage mockup for an Intranet
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.