Freelancer: dexter000
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

I have created little pattern in stone n remore splash graphics plus there's one more stone with no pattern do check it too. Hope u lyk it :)

Bài tham dự cuộc thi #30 cho Design a Logo for TheSkippingStone
Bài tham dự #30

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.