Freelancer: PopescuBogdan
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

The Skipping stone

Please tell me if you like any of these fonts.

Bài tham dự cuộc thi #43 cho Design a Logo for TheSkippingStone
Bài tham dự #43

Bảng thông tin công khai

  • gregglobal
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 2 năm

    I think the logo is too big, maybe make it smaller. I like the bottom left font. Thanks

    • cách đây 2 năm