Freelancer: PopescuBogdan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

The Skipping stone

Please tell me if you like any of these fonts.

Bài tham dự cuộc thi #43 cho Design a Logo for TheSkippingStone
Bài tham dự #43

Bảng thông báo công khai

  • gregglobal
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    I think the logo is too big, maybe make it smaller. I like the bottom left font. Thanks

    • cách đây 3 năm