Freelancer: dexter000
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

logo

jst as u asked for. Thnku for ur feedback :)

Bài tham dự cuộc thi #105 cho Design a Logo for TheSkippingStone
Bài tham dự #105

Bảng thông tin công khai

  • gregglobal
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 2 năm

    Thanks

    • cách đây 2 năm