Freelancer: ColorlabDesign
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

serfozo logo design 2

I have made some addition to the original logo. Hope you like it mam I am thing to add a tag line "Best BEER in CIty" Let me know if you want it done Thank you

Bài tham dự cuộc thi #42 cho LOGO for beer bar/beer festival
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.