Freelancer: rabibamin
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Here is the cover without date.

Please specify how you want your back cover? Or I made it randomly?

Bài tham dự cuộc thi #32 cho i want to design a magazine cover
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.