Freelancer: janmayen
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

RUSTY HIPPO 2 AND 3

TOP DESIGN CHANGE IN COLOR, BOTTOM DESIGN, CHANGE IN COLOR AND METAL TEXTURE PAINTED ADDED. HOPE YOU LIKE IT, FEEL FREE TO COMMENT.

Bài tham dự cuộc thi #22 cho Can YOU Fix my Label Design? EASY MONEY! Print and Packaging ReDesign for Rusty Hippo
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.