Freelancer: StephanieIhab
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Simple Style

Just warped gut a bit :) I appreciate feedback. Positive and negative. but I'd like to know what to improve as I really want to help

Bài tham dự cuộc thi #2 cho Design a Logo for a Waist Shaper company
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.