Freelancer: AntonVoleanin
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

clean vector logo

Feel free to contact me. Thanks.

Bài tham dự cuộc thi #4 cho Design a cool Logo for my website
Bài tham dự #4

Bảng thông tin công khai

  • openw3
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 2 năm

    Simple... love to see some kind of shapes or something creative

    • cách đây 2 năm