Freelancer: Med7008
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

6++

Logo 6; More Vintage logo like your vintage (old style) building. Any desired change of colors or fonts and is valid. Hope you like it !

Bài tham dự cuộc thi #65 cho Design a Logo for "Den Gamle Station"
Bài tham dự #65

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.