Freelancer: aradhnakarva
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

RMCRC

The logo captures the basic picture along with the color scheme. Any changes in colour can be made without much effort.

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Design a Logo for RMCRC
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.