Freelancer: kevinninja
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Public Policy Institute

A new design. Please rate and leave feedback :)!

Bài tham dự cuộc thi #28 cho Design a Logo for a new think-tank
Bài tham dự #28

Bảng thông báo công khai

  • BakhtiyarHajiyev
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    Could you please, explain the concept? What is the name of the font? Does it support unicode letters?

    • cách đây 3 năm