Freelancer: pipo2draw
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

CrossfitHasselt Design 3

Hi, i include distress effect on the bottom part of my design, with i clean look at the back and on the left sleeve.

Bài tham dự cuộc thi #27 cho Ontwerp een T-shirt for Crossfit Hasselt founding members
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.