Freelancer: tamannariya
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Crossfit Hasselt founding members T shirt

here is my design samples i hope you will like my design. It only 1 colors design it will save your 50% printing cost. Front and back. 300 DPI, 100% Vector resizable Files: AI, EPS,PSD, PNG,JPG Let me know if you need to change anything thanks tamanna

Bài tham dự cuộc thi #29 cho Ontwerp een T-shirt for Crossfit Hasselt founding members
Bài tham dự #29

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.