Freelancer: ajaymalhotra15
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Berg logo by UI Designer

Round strips denotes global and market's up and down. Colorful strips means different clients. and inside b denotes the company name Berg

Bài tham dự cuộc thi #17 cho Design a Logo for Berg Global Holding Company
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.