Freelancer: johancorrea
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Hi

Here is my design submission which I hope will become your new logo. If you have any feedback that would be great..

Bài tham dự cuộc thi #24 cho Logo Design for Dartblaster Website
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.