Freelancer: avtar1073
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

iwatch stand

Hi, Check the attached render for the product.Any suggestions and feedback is welcome.Ready to provide any further concepts,

Bài tham dự cuộc thi #21 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.