Freelancer: ariscdr
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

3d iwatch and iphone wooden stand design

3d iwatch and iphone wooden stand with walnut finished. Hope you like my design Sir. Let me know what you think of it.

Bài tham dự cuộc thi #36 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
Bài tham dự #36

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.