Freelancer: datpt1112
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

my entry

Hello, this is my entry. Please tell me how you feel about this guy.

Bài tham dự cuộc thi #65 cho Design the main character image for a childrens ebook
Bài tham dự #65

Bảng thông báo công khai

  • ClubSmed
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    Thanks for your entry, seems a little to fuzzy to be a liquid drop though

    • cách đây 3 năm