Freelancer: vnteamchief
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

This is my design

Please contact me if you want to change.

Bài tham dự cuộc thi #12 cho modify design and photoshop
Bài tham dự #12

Bảng thông tin công khai

  • wesbertsaintjust
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 2 năm

    i would like to create a new ad using the new simple logo with no icon.

    • cách đây 2 năm