Freelancer: musafirsimon
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo for Padmajobs-01

Hi, this logo is totally designed by me in Adobe Illustrator. If you want any change please let me know. Thank you.

Bài tham dự cuộc thi #67 cho Design a Logo for My website
Bài tham dự #67

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.