Freelancer: Med7008
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2

Logo 2 ; Modern and clear Logo, P & J letters icon, Any suggestions for improve this logo is welcome, Hope you like it !

Bài tham dự cuộc thi #83 cho Design a Logo for My website
Bài tham dự #83

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.