Freelancer: akhanmir
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

attached is the logo on your website

please see my previous logo and you can see the logo attached on the theme as well

Bài tham dự cuộc thi #100 cho Design a Logo for My website
Bài tham dự #100

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.