Freelancer: Med7008
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

1

Simple and clear Logo ; a rectangular for website logo, ans other with square shape as avatar. Two color proposals. Hope you like it !

Bài tham dự cuộc thi #26 cho Design a Logo for a pharmaceutical related blog!
Bài tham dự #26

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.