Freelancer: BitsByteTech
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Revision

Hello, Its new design for your logo. Please help us to make it better and best for you. We change 1000 times till you not get your point. Thank You

Bài tham dự cuộc thi #82 cho Design a Logo for Health-tech company
Bài tham dự #82

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.