Freelancer: mmpi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LHC Publishing Logo Design By Dev

Hi, Please check this design. For any change or modification please let me know. I need your feedback. Thank you. Dev :)

Bài tham dự cuộc thi #97 cho Design a Logo for our Publishing Division (LHC Publishing)
Bài tham dự #97

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.