Freelancer: nikolaipurpura
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Proposed LHC Publishing logo

Hope you like it. Its a combination of a speedball and a classic feather pen. That represent and old and new way of printing and evolution of printing business. Thanks

Bài tham dự cuộc thi #119 cho Design a Logo for our Publishing Division (LHC Publishing)
Bài tham dự #119

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.